Ninja650/Z650の系譜

GPZ500S 1987年
GPZ500S
EX500R
Ninja500R(EX500A)
ER-5 1997年
ER-5(ER500A)
ER-6 2006年
ER-6f(EX650A)
ER-6n(ER650A)
Ninja650R 2009年
Ninja650R(EX650C)
ER-6n(ER650C)
Ninja650 2012年
Ninja650(EX650E/F)
ER-6n(ER650E/F)
2017Ninja650 2017年
Ninja650(EX650J/K)
Z650(ER650G/H)

お知らせ|更新履歴